X

Gebruikersovereenkomst

Wat spreken we met elkaar af?

Hoewel aan alle pagina's van de AMC-website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het AMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de AMC-website.

Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het AMC.
De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

De sites waarnaar het AMC linkt worden door het AMC regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het AMC voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het AMC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Op deze site treft u een indicatie van de wachttijd. Aan de wachttijden kunt u derhalve geen rechten ontlenen. Uw behandelend arts kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd, afgestemd op uw situatie.

Daarnaast kan een bepaalde verrichting zorgen voor een langere wachttijd. Ook wanneer u er de voorkeur aan geeft door een bepaalde specialist behandeld te worden, kan dat betekenen dat de wachttijd langer is. De genoemde wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedeisende hulp.

Namen van patiënten die u op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de AMC-website geldt: copyright © 2018 AMC.

Het AMC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

De Algemene Inkoop Voorwaarden van het AMC zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle rechtsbetrekkingen, daaronder mede verstaan alle inkoop opdrachten en overeenkomsten, tussen AMC en derden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van het AMC en worden op verzoek toegezonden.

Het Academisch Medisch Centrum is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nr. 34362777.
 

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten het AMC (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Het AMC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

Het AMC garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

 

augustus 2018